Enkele woorden

Over ons

Historiek

Ons verhaal

De aanwezigheid van de jezuïeten in Antwerpen gaat terug tot de zestiende eeuw, toen de orde onder de naam Societas Jesu werd gesticht. Sindsdien hebben de jezuïeten het religieuze, culturele en maatschappelijke leven in Antwerpen en de Nederlanden diepgaand beïnvloed. In de zestiende en zeventiende eeuw introduceerden markante figuren als Leonardus Lessius, Ferdinand Verbiest, Franciscus Aguilonius en Jan Karel della Faille nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van economie, astronomie en wiskunde. Petrus Canisius en Carolus Scribani bouwden een sterk onderwijssysteem uit.

Ook in de negentiende eeuw, toen de jezuïeten in vele Europese landen een nieuwe start namen na een moeilijke periode, hebben de jezuïeten het leven in de Antwerpse metropool grondig beïnvloed. Zo werd het Onze-Lieve-Vrouwecollege opgericht, dat vandaag nog steeds bestaat als OVLC+.

Antwerpen had zich intussen ontwikkeld als een internationale havenstad met bloeiende handel. In die context richtten de jezuïeten in 1852 de Handelsschool Sint-Ignatius op. Rijke zakenlui stuurden hun kinderen er naartoe. De jezuïeten drongen er wél op aan dat voor elk ingeschreven kind van zo’n welgesteld gezin, ook een kind van een personeelslid van de firma zou worden ingeschreven. Zo groeide de school al heel snel, in een klimaat waarin handel en economisch inzicht van meet af aan gekoppeld werden aan sociaal engagement.

De handelsschool en later handelshogeschool zijn de historische voorlopers van de UFSIA, de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben verschillende Antwerpse jezuïetenprofessoren hun stempel gedrukt op het academische, culturele en maatschappelijke leven in Vlaanderen. 

De rijke traditie van de jezuïeten heeft zich natuurlijk ook materieel vertaald. Vooreerst in een aantal opvallende gebouwen. De bekendste daarvan zijn de Sint-Carolus Borromeuskerk (oorspronkelijk Ignatiuskerk genoemd) en het Hof van Liere, parel aan de kroon van de Stadscampus van Universiteit Antwerpen. Naast dat onroerende erfgoed is in Antwerpen ook heel wat roerend erfgoed aanwezig. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de bibliotheekcollecties van het Ruusbroecgenootschapdat in 2025 zijn honderdjarig bestaan viert. 

Deze rijke geschiedenis inspireerde Universiteit Antwerpen en UCSIA tot de oprichting van een nieuwe stichting van openbaar nut, de Stichting Jezuïetenerfgoed.

Onze missie

De Stichting Jezuïetenerfgoed heeft als doel de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten.

Dat kan zich vertalen in een breed scala aan activiteiten: wetenschappelijk onderzoek, vanzelfsprekend, maar ook de vertaling ervan voor een breder publiek door de organisatie van lezingen en andere culturele activiteiten, het uitbrengen van publicaties of de ontwikkeling van educatief materiaal.

Raad van bestuur

  • Bea Cantillon, hoogleraar bij Centrum Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen – voorzitter van de raad van bestuur
  • Pierre Delsaerdt, directeur Ruusbroecgenootschap – secretaris
  • Luc Herman, decaan Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen
  • Jacques Haers sj, hoogleraar theologie KU Leuven
  • Stijn Latré, directeur UCSIA – penningmeester
  • Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen

Partners